Aviso Legal


1. DATOS IDENTIFICATIVOS: A entidade titular de andaina.caminoaorspecto.gal é a XUNTA DE GALICIA – Consellería de Emprego e Promoción da Igualdade, con NIF número S1511001H, e enderezo para estes efectos en San Caetano, S/N - EDIF. ADMINISTRATIVO, BL, 5 PLT 3, Santiago de Compostela, 15.704, Santiago de Compostela (A Coruña), con correo electrónico de contacto: contacto@caminoaorspecto.gal


2. USUARIOS: O acceso/ uso deste portal titularidade XUNTA DE GALICIA – Consellería de Emprego e Promoción da Igualdade atribúe a condición de USUARIO, que acepta, a partir dese acceso e ou uso, as Condicións xerais de uso aquí reflectidas. As condicións anteriormente mencionadas aplicaranse con independencia das Condicións Xerais de Contratación que, no seu caso, sexan obrigatorias.


3. USO DEL PORTAL: andaina.caminoaorspecto.gal brinda acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, "os contidos") en Internet pertencentes á XUNTA DE GALICIA – Consellería de Emprego e Promoción da Igualdade ao que pode ter acceso o USUARIO. O USUARIO asume a responsabilidade de utilizar o portal. Esta responsabilidade esténdese ao rexistro que é necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.


Neste rexistro, o USUARIO será o responsable de proporcionar información veraz e legal. Como resultado deste rexistro, o USUARIO pode contar cunha contraseña para a que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que a XUNTA DE GALICIA – Consellería de Emprego e Promoción da Igualdade ofrece a través do seu sitio web, comprometéndose a non usalos para actividades que poden ser ilegais, contraria ao orden público, a defensa nacional ou a saúde pública.


En caso, a XUNTA DE GALICIA – Consellería de Emprego e Promoción da Igualdade o de modificar unilateralmente, en momento e previo aviso, a e do sitio web: modificar eliminar, así como as de acceso e uso do sitio web.


De XUNTA DE GALICIA – Consellería de Emprego e Promoción da Igualdade o a modificar en momento estas de uso, así como condición particular no sitio web andaina.caminoaorspecto.gal4. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL


En das do (UE) 2016/679 sobre Protección de Datos, e da Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos e Garantía de, informamos usuario que os datos que nos proporcione de forma voluntaria, por dos medios de de información, Actividades automatizadas de de datos de carácter da XUNTA DE GALICIA – Consellería de Emprego e Promoción da Igualdade, para poder prestar os, así como para mantelo informado sobre asuntos relacionados coa da empresa e os. Os campos marcados con "*" son, polo que a omisión campos impedirá que o USUARIO gocen dos e a información ofrecida na web. Os datos serán tratados confidencialmente.

  1. cumpre plenamente a lexislación vixente sobre protección de datos persoais e cos compromisos de confidencialidade inherentes á súa actividade.


A XUNTA DE GALICIA – Consellería de Emprego e Promoción da Igualdade adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade esixido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, para evitar, na medida do posible e sempre de acordo co estado da arte, o seu alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para realizar a xestión anteriormente mencionada, pode ser necesario transferir os datos aos procesadores de datos, ás empresas colaboradoras e ás administracións públicas (que poden verificar a exactitude dos datos).


No caso de que o USUARIO proporcione datos, referencia a distintas a el, o USUARIO debe, previamente inclusión, dos cláusula, de no (UE) Protección de Datos 2016/679, e na Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos e Garantía de.

  1. como responsable da actividade de tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición e portabilidade dos datos proporcionados, tal e como se establece no Regulamento xeral (UE) 2016/679 sobre Protección de Datos e na Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, o USUARIO pode exercer os dereitos en calquera momento, escribindo unha carta ao domicilio social, achegando unha copia do DNI ou do Pasaporte.


En calquera momento pode revogar esta autorización na dirección contacto@caminoaorspecto.gal


5. USO DE COOKIES: Ao USUARIO advírteselle que este sitio web utiliza cookies. As cookies son pequenos ficheiros de texto que están instalados no navegador da computadora do USUARIO para rexistrar a súa actividade, enviando unha identificación anónima almacenada nel, para facilitar a navegación, por exemplo, permitindo o acceso a USUARIOS que previamente rexistraron e acceder ás áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente para eles sen ter que rexistrarse para cada visita. Tamén se poden usar para medir o público, os parámetros de tráfico e a navegación, o tempo de sesión e ou monitorear o progreso e o número de entradas. A XUNTA DE GALICIA – Consellería de Emprego e Promoción da Igualdade sempre intentará establecer mecanismos axeitados para obter o consentimento do USUARIO para a instalación de cookies que o requiran. Non obstante o anterior, debe terse en conta que de acordo coa lei, entenderase que (i) o USUARIO concedeu o seu consentimento se modifica a configuración do navegador desactivando as restricións que impiden a entrada de cookies e (ii) que o referido non será necesario o consentimento para a instalación das cookies que sexan estrictamente necesarias para a prestación dun servizo solicitado expresamente polo USUARIO (mediante rexistro previo).


Pode que cookies utilizadas sitio web non están relacionadas coa XUNTA DE GALICIA – Consellería de Emprego e Promoción da Igualdade a que do sitio web de sitios web de (como un vídeo de YouTube). Porque o anteriormente mencionado procede sitio web, a XUNTA DE GALICIA – Consellería de Emprego e Promoción da Igualdade non controla a configuración cookies. Se cambiar as preferencias de configuración de cookies, debería consultar os sitios web para información.


6. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: A XUNTA DE GALICIA – Consellería de Emprego e Promoción da Igualdade por si soa ou como cesionaria, é a propietaria de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como os elementos contidos nel (por exemplo, imaxes, son, audio, video, software ou textos; logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño ...), a súa reprodución, distribución e comunicación pública están expresamente prohibidas, incluíndo o método de dispoñibilidade total ou parcial dos contidos deste sitio web, en calquera medio e para calquera medio técnico, sen a autorización da XUNTA DE GALICIA – Consellería de Emprego e Promoción da Igualdade.


O USUARIO a respectar os de intelectual e industrial da XUNTA DE GALICIA – Consellería de Emprego e Promoción da Igualdade. O USUARIO debe de borrar, alterar, evadir manipular dispositivo de protección sistema de instalado na web.


7. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: A XUNTA DE GALICIA – Consellería de Emprego e Promoción da Igualdade non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perdas de calquera natureza que poidan causar, a modo de exemplo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do sitio web ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou nocivos no Contido, malia adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para impedilo.


Deficiencias do, redes de comunicación, problemas derivados de mal uso de non optimizadas de navegador, posibles erros de que se producir posibles danos que producirse no sistema informático do USUARIO , documentos almacenados, como consecuencia da de virus na computadora do USUARIO utilizada para a conexión e do sitio web, fallos telefónicos, interferencias, no do sistema electrónico motivado por causas distintas da XUNTA DE GALICIA – Consellería de Emprego e Promoción da Igualdade; do que ter non autorizados da clase,, características e circunstancias de acceso e uso que os USUARIOS fan do sitio web e da información e. Uso ilícito, e fraudulento, contrario a estas, á boa fe, usos aceptados a pública, do sitio web, dos, por parte dos USUARIOS


8. MODIFICACIÓNS: A XUNTA DE GALICIA – Consellería de Emprego e Promoción da Igualdade resérvase o dereito de realizar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no sitio web, poder cambiar, eliminar ou engadir contido e servizos prestados a través dela, así como a forma en que estes se presentan ou sitúan no seu sitio web. portal.


9. ENLACES: No caso de que enlaces ou enlaces a andaina.caminoaorspecto.gal a outros sitios de Internet, a XUNTA DE GALICIA – Consellería de Emprego e Promoción da Igualdade non exercerá ningún tipo de control sobre eses sitios e contido. En ningún caso, a XUNTA DE GALICIA – Consellería de Emprego e Promoción da Igualdade asumirá a responsabilidade dos contidos de calquera enlace que pertenza a un sitio web de terceiros, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida nalgún destes hipervínculos ou outros sitios de Internet. Do mesmo xeito, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.


10. DEREITO DE EXCLUSIÓN: A XUNTA DE GALICIA – Consellería de Emprego e Promoción da Igualdade resérvase o dereito de bloquear o acceso dun USUARIO a calquera indicación de uso fraudulento dos servizos ofrecidos sen previo aviso, por conta propia ou por un terceiro, a aqueles usuarios que non cumpran estas Condicións Xerais de Uso.


11. XENERALIDADES: A XUNTA DE GALICIA – Consellería de Emprego e Promoción da Igualdade perseguirá o incumprimento destas condicións, así como calquera uso indebido do seu portal mediante o exercicio de tódalas accións civís e penais que poidan corresponder en dereito


12. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: A XUNTA DE GALICIA – Consellería de Emprego e Promoción da Igualdade Pode modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, debidamente publicadas como aparecen aquí. A validez das citadas condicións estará baseada na súa exposición e será válida ata a súa modificación por outras debidamente publicadas.


13. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN: A relación entre a XUNTA DE GALICIA – Consellería de Emprego e Promoción da Igualdade e o USUARIO rexerase pola normativa española actual e calquera disputa será sometida aos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela.

Andaina