Política de privacidade

PRIVACIDADE

Responsable – quen é o responsable do tratamento dos datos?

Identidade: UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S.L.

Domicilio social: Avda. Barcelona, 33 Local 1A 15706 Santiago de Compostela

CIF: B36532034

Teléfono: 628 336 283

Correo Electrónico: contacto@caminoaorespecto.gal

Nome do dominio: www.andaina.caminoaorespecto.gal

Finalidades – con que finalidades tratamos os teus datos?

En cumprimento do disposto no Regulamento Europeo 2016/679 Xeneral de Protección de Datos, informámosche de que trataremos os datos que nos facilitas para:

• Xestionar a contratación de servizos que realice a través da Plataforma, así como a facturación e entrega correspondente.

• Remitir periodicamente comunicacións sobre servizos, eventos e noticias relacionadas coas actividades desenvolvidas por UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S. L, por calquera medio (teléfono, correo postal ou email), salvo que se indique o contrario ou o usuario opóñase ou revogue o seu consentimento.

• Remitir información comercial e ou promocional relacionada co sector de servizos contratados e valor engadido para usuarios finais, salvo que se indique o contrario ou o usuario opóñase ou revogue o seu consentimento.

• Dar cumprimento ás obrigacións legalmente establecidas, así como verificar o cumprimento das obrigacións contractuais, incluía a prevención de fraude.

• Cesión de datos a organismos e autoridades, a condición de que sexan requiridos de conformidade coas disposicións legais e regulamentarias.

Categorías de datos – Que datos tratamos?

Derivada das finalidades antes mencionadas, en UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S. L xestionamos as seguintes categorías de datos:

• Datos identificativos

• Metadatos de comunicacións electrónicas

• Datos de información comercial. No caso de que o usuario facilite datos de terceiros, manifesta contar co consentimento destes e comprométese a trasladarlle a información contida nesta cláusula, eximindo a UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S. L de calquera responsabilidade neste sentido.

• Con todo, UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S. L poderá levar a cabo as verificacións para constatar este feito, adoptando as medidas de dilixencia debida que correspondan, conforme á normativa de protección de datos.

Lexitimación – cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

Respecto a navegación e uso do noso sitio web, trataremos os seus datos para:

  • Ofrecer ao usuario unha navegación máis personalizada.
  • Coñecemento das horas de maior afluencia de visitas na web así como realizar axustes precisos para evitar problemas de acceso.
  • Coñecemento da efectividade dos distintos botóns e ligazóns que apuntan ao noso servidor, co fin de potenciar aqueles que ofrezan mellores resultados.
  • mantemento dun rexistro da actividade do usuario vía web.
  • A prevención e investigación da fraude.

En relación cos formularios facilitados para a participación en actividades, proxectos, concursos, solicitude de axudas, eventos, bolsas e/ou cursos, trataremos os seus datos para:

  • A xestión da solicitude ou participación en calquera Actividade, así como o cumprimento das obrigacións legais.
  • A realización de estudos e cálculos estatísticos, enquisas, análises de tendencias e control de calidade.
  • A tramitación, seguimento, e actualización de calquera solicitude de información.

Respecto a os formularios de contacto e números de teléfono que puxemos á súa disposición no presente sitio web, trataremos os seus datos para:

  • Atender e xestionar as consultas e solicitudes que realice a través dos números de teléfono facilitados para ese efecto.
  • Atender e xestionar as suxerencias, reclamacións e outras consultas que realice a través do formulario correspondente.

Prazo de Conservación dos Datos – Por canto tempo conservaremos os teus datos?

UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S. L conservará os datos persoais dos usuarios unicamente durante o tempo necesario para a realización das finalidades para as que foron recolleitos, mentres non revogue os consentimentos outorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario, manterá a información bloqueada durante os prazos legalmente establecidos.

Destinatarios- A que destinatarios comunicaranse os teus datos?

Os teus datos poderán ser cedidos á Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia.

Tamén poderán ser cedidos ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado nos casos que exista unha obrigación legal.

Administracións públicas con competencia nos sectores de actividade, cando así o estableza a normativa vixente.

Seguridade da Información – Que medidas de seguridade implantamos para coidar os seus datos?

Para protexer as diferentes tipoloxías de datos reflectidos nesta política de privacidade levará a cabo as medidas de seguridade técnicas necesarias para evitar a súa perda, manipulación, difusión ou alteración.

• Medidas que eviten o acceso aos datos do usuario por parte de terceiros.

Dereitos – Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos e como podes exercelos?

Tes dereito a obter confirmación sobre se UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S. L estamos a tratar datos persoais que che concirnan, ou non.

Así mesmo, tes dereito a acceder aos teus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, poderás solicitar a limitación do tratamento dos teus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa túa situación particular, poderás opoñerche ao tratamento dos teus datos. UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S. L deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Así mesmo, podes exercer o dereito á potabilidade dos datos, así como retirar os consentimentos facilitados en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Se desexas facer uso de calquera dos teus dereitos pode dirixirse a contacto@caminoaorespecto.gal

Por último, informámosche que podes dirixirche a Axencia Española de Protección de Datos e demais organismos públicos competentes para calquera reclamación derivada do tratamento dos teus datos persoais.

Modificación da política de privacidade

UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S. L poderá modificar a presente Política de Privacidade en calquera momento, sendo publicadas as sucesivas versións no Sitio web. En calquera caso, UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S. L comunicará con aviso previo as modificacións da presente política que afecten os usuarios a fin de que poidan aceptar as mesmas.

A presente Política de Privacidade atópase actualizada a data 27/12/2018 UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S. L (España). Reservados todos os dereitos.

Se o desexas tamén podes consultar a nosa Política de Cookies.