Política de privacidade1. DATOS IDENTIFICATIVOS: A entidade titular de andaina.caminoaorespecto.gal é a XUNTA DE GALICIA – Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade, con CIF número S1511001H, e enderezo a estes efectos en San Caetano, S/N - EDIF. ADMINISTRATIVO, BL, 5 PLT 3, Santiago de Compostela, 15.704, Santiago de Compostela (A Coruña), con correo electrónico de contacto: contacto@caminoaorespecto.gal


2. USUARIOS: O acceso/ uso deste portal titularidade da XUNTA DE GALICIA – Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade atribúe a condición de USUARIO, que acepta, a partir dese acceso e ou uso, as Condicións xerais de uso aquí reflectidas. As condicións anteriormente mencionadas aplicaranse con independencia das Condicións Xerais de Contratación que, no seu caso, sexan obrigatorias.


3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

XUNTA DE GALICIA – Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade

Finalidade

Xestión da solicitude

Lexitimación

Execución de un contrato prestación de servicios

Destinatarios

Poderán cederse datos á outra entidade organizadora do evento (U.NA GRUPO IDEAS FACTORY, S.L.)

Dereitos

Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos datos aportados, como se indica na información adicional.

Información Adicional

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos seguindo o seguinte enlace

+Info Protección de Datos


INFORMACIÓN DETALLADA PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

¿Quen e o Responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: XUNTA DE GALICIA – Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade

Domicilio Social: San Caetano, S/N - EDIF. ADMINISTRATIVO, BL, 5 PLT 3, Santiago de Compostela, 15.704, Santiago de Compostela (A Coruña)

E-mail: contacto@caminoaorespecto.gal

Finalidade

¿Con qué finalidade tratamos os seus datos persoais?

Na XUNTA DE GALICIA – Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de xestionar o envío da información ou dos productos solicitados.

Non se realizarán tratamentos de datos automatizados co fin de elaborar perfiles

¿Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais facilitados polo usuario conservaranse mentres non se solicite a supresión dos mesmos por parte do interesado

Lexitimación

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución da súa solicitude, o desenvolvemento e execución das relacións contractuais e precontractuales establecidas con vostede, así como o cumprimento de obrigacións legais que lle son de aplicación á XUNTA DE GALICIA – Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade.

Destinatarios

¿A qué destinatarios se comunicarán os seus datos?

A XUNTA DE GALICIA – Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade poderá ceder os seus datos á outra entidade organizadora do evento (U.NA GRUPO IDEAS FACTORY, S.L.) para fins administrativos e de xestión interna, así como ás Administracións públicas obrigadas por lei.

Dereitos

O usuario poderá exercer en todo momento os dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición e Portabilidad dos datos aportados, según o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, e na Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, dirixindo un escrito no que especifique que dereito desexa exercer e anexando copia de documento oficial que o identifique dirixido á dirección arriba indicada, ou o correo electrónico contacto@caminoaorespecto.gal

Do mesmo xeito, o interesado pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control.En cumprimento das disposicións do Regulamento Xeral (UE) 2016/679 sobre Protección de Datos, e da Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, informamos ao usuario que os datos persoais que nos proporcione de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, incorporaranse ao Actividades automatizadas de procesamento de datos de carácter persoal da XUNTA DE GALICIA – Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade, para poder prestar os nosos servizos, así como para mantelo informado sobre asuntos relacionados coa actividade da empresa e os seus servizos. Os campos marcados con "*" son obrigatorios, polo que a omisión destes campos impedirá que o USUARIO gocen dalgún dos servizos e a información ofrecida na web. Os datos contidos nel serán tratados confidencialmente.

A XUNTA DE GALICIA – Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade cumpre plenamente a lexislación vixente sobre protección de datos persoais e cos compromisos de confidencialidade inherentes á súa actividade.

A XUNTA DE GALICIA – Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade esixido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, para evitar, na medida do posible e sempre de acordo co estado da arte, o seu alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para realizar a xestión anteriormente mencionada, pode ser necesario transferir os datos aos procesadores de datos, ás empresas colaboradoras e ás administracións públicas (que poden verificar a exactitude dos datos).

No caso de que o USUARIO proporcione datos persoais, facendo referencia a persoas distintas a el mesmo, o USUARIO debe, previamente á inclusión, informarlles dos contidos desta cláusula, de conformidade có disposto no Regulamento Xeral (UE) Protección de Datos 2016/679, e na Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais.

A XUNTA DE GALICIA – Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade como responsable da actividade de tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición e portabilidade dos datos proporcionados, tal e como se establece no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 sobre Protección de Datos, e na Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, o O USUARIO pode exercer os dereitos en calquera momento, escribindo unha carta ao domicilio social, achegando unha copia do DNI ou do Pasaporte.

En calquera momento pode revogar esta autorización na dirección de correo electrónico contacto@caminoaorespecto.gal

Andaina